Road To Learning Chinese

闭月羞花 (a) ChengYu Story - Road to Learning Chinese 中文路程

August 23, 2021 Eric and Martin Season 1 Episode 10
Road To Learning Chinese
闭月羞花 (a) ChengYu Story - Road to Learning Chinese 中文路程
Show Notes Transcript

part 3 of our 四大美女 series, and part 1 of 闭月羞花。 For intermediate to advanced chinese learners.

If you found value in our podcast, please leave us a review on Apple Podcasts! 
Looking for the story transcript and key vocabulary? Visit our website www.roadtolearningchinese.com

Instagram: @roadtolearningchinese

Support the show

Story Transcript:

三国时汉献帝的大臣司徒王允有一个歌姬,叫做貂蝉。一天貂蝉在后花园拜月时,忽然轻风吹来,一块浮云将那皎洁的明月遮住。这时正好被王允看见。王允为宣扬貂蝉长得漂亮,逢人就说,我的女儿和月亮比美,月亮比不过,赶紧躲在云彩后面,因此,貂蝉也就被人们称为“闭月”了。

sān guó shí hàn xiàn dì de dà chén sī tú wáng yǔn yǒu yī gè gē jī , jiào zuò diāo chán 。 yī tiān diāo chán zài hòu huā yuán bài yuè shí , hū rán qīng fēng chuī lái , yī kuài fú yún jiāng nà jiǎo jié de míng yuè zhē zhù 。 zhè shí zhèng hǎo bèi wáng yǔn kàn jiàn 。 wáng yǔn wéi xuān yáng diāo chán cháng dé piāo liàng , féng rén jiù shuō , wǒ de nǚ ér hé yuè liàng bǐ měi , yuè liàng bǐ bù guò , gǎn jǐn duǒ zài yún cǎi hòu miàn , yīn cǐ , diāo chán yě jiù bèi rén mén chēng wéi “ bì yuè ” liǎo 。

Key Vocabulary:
 
大臣  - minister of monarchy
dà chén

歌姬 - singing girl , female entertainer 
gē jī

浮云 - cloud (in this story) . Also, something trivial and meaningless
 fú yún

皎洁 - (of moonlight) bright and clear
jiǎo jié

遮住 - cover up, block, obstruct
zhē zhù

宣扬 - publicise, propagate
xuān yáng

逢人就说 - tell people as soon as one sees them
féng rén jiù shuō